مجموعه پرشین راد گروه (پرادکو)، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴، با محوریت مهندسی، مشاوره، ساخت و مدیریت در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی آغاز نموده است.

اطلاعات تماس

ایمنی و بهداشت محیط زیست
HSE

ایمنی و بهداشت محیط زیست در پرادکو

یكی از مهم ترین اهداف شرکت پرشین راد گروه، اجرای پروژه های عظیم و ارائه ی خدمات با کیفیت در سایه ی توجه به مسائلی از جمله بهداشت، ایمنی محیط زیست، نیروی كار سالم و محافظت شده در مقابل بیماری ها و حوادث شغلی و محیطی عاری از آلاینده ها می باشد. لذا واحد HSE این شرکت، برای حفظ سلامت کارکنان، ایجاد محیط ایمن، حفاظت از محیط زیست و استفاده ی بهینه از منابع و انرژی، فعالیت های خود را در سه محور ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست برنامه ریزی نموده است.

این فعالیت ها همگی براساس الزامات استانداردهای مدیریت بهداشت شغلی (ISO 18001:2007)، مدیریت محیط زیست (14001:2015 ISO) و مدیریت (HSE-MS) تدوین گشته که از مهمترین آن می توان به موارد زیر اشاره نمود.

HSE

اقدامات HSE پرادکو
ایجاد و توسعه

ایجاد و توسعه ی نگرش نظام مند به تمامی فعالیت ها از منظر HSE

ارتقای دانش

ارتقای دانش و فرهنگ HSE از طریق برگزاری دوره های آموزشی نظام مند و مشارکت فعال تمامی کارکنان

ارتقای سلامت

حفظ و ارتقای سلامت شغلی کارکنان از طریق شناسایی و کنترل خطرات و تهدیدات

نظارت بر الزامات ایمنی

نظارت بر روند رعایت الزامات ایمنی در فعالیت های اجرایی پروژه ها

دیگر اقدامات HSE

پرادکو

نظارت بر فرآیند خرید

نظارت بر فرآیند خرید تجهیزات و کالاها براساس معیارهای HSE

تامین تجهیزات روز

تأمین انواع تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با سیستم های ایمنی و آتش نشانی

برگزاری مانور

برگزاری مانورهای مختلف در راستای مقابله با بحران ها و شرایط اضطراری

پایش های دوره ای عوامل مضر

انجـام پایش های دوره ای در اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و طراحی کنترل های فنی، مهندسی، مدیریتی و اجرایی در مسائل بهداشت حرفه ای کارکنان

انجام منظم معاینات

برنامـه ریـزی، پیگیـری و نظـارت بـر انجـام منظـم معاینـات دوره ای کارکنـان در راسـتای انجـام اقدامـات اصلاحـی لازم بر اسـاس نتایـج حاصـل از معاینـات دوره ای

پایش های دوره ای محیط زیستی

انجام پایش های دوره ای و اندازه گیری آلاینده های محیط زیستی بر اساس استانداردهای مربوطه و در راستای محفاظت از آن

 پرشین راد گروه

ایمنی و بهداشت محیط زیست