مجموعه پرشین راد گروه (پرادکو)، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴، با محوریت مهندسی، مشاوره، ساخت و مدیریت در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی آغاز نموده است.

اطلاعات تماس

 پرشین راد گروه مهدی رادپور ، فروغ کلوانی 

پرشین راد گروه

اعضای هیئت مدیره

معرفی اعضا و مدیران مجموعه پرشین راد گروه

فروغ کلوانی
رئیس هیئت مدیره
مهدی رادپور
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
متینا رادپور
نایب رئیس هیئت مدیره
علی دهقانی آذر
عضو هیئت مدیره
پویا تیبا
عضو هیئت مدیره
مزیت های رقابتی

بالاترین سطح کیفی همراه با سالها تجربه

پرادکــو، بــا بهــره منــدی از تجربــه و تخصــص بــی نظیــر مؤسســان، ســوابق ارزشــمند مدیریتــی و تجهیــزات و ملزومــات جدیــد و پیشــرفته؛ خدمــات پیمانــکاری، مشــاوره، طراحــی، نظــارت و مدیریــت طــرح را در بالاتریــن ســطح کیفــی ارائــه مــی دهــد.

رتبه ی اول گواهینامه ی صلاحیت پیمانکاری
رتبه E در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی از سازمان مدیریت صنعتی
رتبه ی پنج گواهینامه ی صلاحیت پیمانکاری در رشته ی آب از سازمان برنامه و بودجه
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
شرکت پرادکو، ضمن پایبندی به توسعه ی منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه و نیز احترام به محیط زیست، جامعه و کلیه ی ذی نفعان؛ مبانی ذیل را به عنوان چارچوب خط مشی خود تدوین نموده است.
بهبود رهبری و توانایی های مدیران

اجرای پروژه ها با استقرار سیستم های نوین مدیریت به گونه ای اثر بخش؛ به طریقی که در مدت مورد نظر مشتری، از بالاترین دقت و کیفیت ممکن برخوردار باشد و بیشترین ارزش افزوده را برای تمامی ذی نفعان فراهم آورد.

در نظر گرفتن اصول ایمنی و بهداشتی

تعهد به پیشگیری از ایجاد آلودگی های زیست محیطی، پیشگیری از بروز صدمات و بیماری های شغلی در حوزه های ستادی و پروژه های اجرایی در مراحل طراحی و مهندسی با رعایت دقیق دستورالعمل های قانونی و قراردادی.

احترام به مبانی و اصول اخلاقی

توجه به مبانی و اصول اخلاقی و حرفه ای کار و همچنین محترم شمردن فرهنگ سازمانی توسط کلیه ی پرسنل شرکت پرشین راد گروه در کنار حفاظت از محیط زیست، توسعه ی پایدار و تعهد به فلسفه ی بهبود مداوم کیفیت.

گسترش منابع و توجه به ارتقای دانش

به روز نگاه داشتن دانش و توجه به ارتقای مداوم مهارت ها در جهت پاسخگویی به نیازهای متغیر بازار و کارفرمایان و بهره گیری از استانداردهای به روز جهانی در انجام پروژه های شرکت.

تعهد به رعایت قوانین

احترام به قوانین ملی، الزامات قراردادهای منعقده با کارفرمایان، کدها و استانداردهای تعیین شده و سایر الزامات مرتبط با کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی.

رویکرد انعطاف پذیر

اتخاذ رویکردی انعطاف پذیر در تعامل با نیازهای کارفرمایان و همچنین بهسازی سیستم در جهت افزایش رضایتمندی تمامی ذی نفعان در بالاترین سطح ممکن.

 پرشین راد گروه مهدی رادپور ، فروغ کلوانی