مجموعه پرشین راد گروه (پرادکو)، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴، با محوریت مهندسی، مشاوره، ساخت و مدیریت در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی آغاز نموده است.

اطلاعات تماس

ارزیابی عملکرد شبکه لوله کشی زیر خاکی توزیع گاز منطقه تهران بزرگ تحت میعان پذیری

ارزیابی عملکرد شبکه لوله کشی

نام فارسی مقاله:

ارزیابی عملکرد شبکه لوله کشی زیر خاکی توزیع گاز منطقه تهران بزرگ تحت میعان پذیری

:English name 

Performance assessment of the Greater Tehran Area buried gas distribution pipeline network under liquefaction

خلاصه مقاله: 

 ارتباط متقابل زندگی شهری فعلی با زیرساخت‌ها، تصمیم گیرندگان را بر آن می‌دارد تا تاب آوری سیستم‌های زندگی شهری را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرند. این موضوع به تحقیق ارائه‌شده در اینجا انگیزه می‌بخشد، که در آن عملکرد یک سیستم توزیع گاز شهری پیچیده در شهری با بیش از ۱۲ میلیون جمعیت ساکن، تحت اثرات روانگرایی ناشی از زلزله ارزیابی می‌شود. این مقاله به بررسی پتانسیل روانگرایی در منطقه تهران بزرگ می‌پردازد و ورودی‌ها را برای تجزیه و تحلیل اندرکنش خاک – لوله شناسایی می‌کند. ارزیابی عملکرد با استفاده از هر دو روش عددی (‏تحلیل آلمان محدود)‏و ارزیابی‌های آزمایشی کوچک مقیاس شده، برای اعتبار سنجی مدل‌های عددی انجام می‌شود. نتایج تجربی نشان می‌دهد که مدل‌های عددی برای ارزیابی عملکرد خطوط لوله مدفون کافی هستند. این ارزیابی نشان می‌دهد که خطوط لوله مدفون در اکثر نواحی شهر عملکرد خوبی دارند، با این حال، انتظار می‌رود که خسارت ساختاری در نواحی با تقاضای لرزه‌ای بالاتر باشد. در چنین مناطقی، اقدامات متقابل عملی برای کاهش خطر آسیب ناشی از روانگرایی در سیستم خطوط لوله مدفون پیشنهاد شده‌است. نتایج، روش‌شناسی و روش‌ها را می توان به عنوان چارچوبی برای تحلیل ریسک زیرساخت‌های شهری مشابه و مطالعات کاهش استفاده کرد. ​

نتایج، روش‌شناسی و روش‌ها را می توان به عنوان چارچوبی برای تحلیل ریسک زیرساخت‌های شهری مشابه و مطالعات کاهش استفاده کرد. ​

 پرادکو –

ارزیابی عملکرد شبکه لوله کشی

نام فارسی مقاله:

ارزیابی عملکرد شبکه لوله کشی زیر خاکی توزیع گاز منطقه تهران بزرگ تحت میعان پذیری